Socios Wisła Kraków | Deklaracja członkowska

Wypełniając formularz proszę o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu Socios Wisła w szczególności cele, zasady działania oraz obowiązki wynikające z członkostwa a także Regulamin Rady Socios w szczególności prawa przysługujące członkom Rady Socios. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że na mocy Statutu moje członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Informacje podstawowe

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Informacje o członkostwie

Ankieta

Pole nieobowiązkowe
Pole nieobowiązkowe

Klikając w przycisk „Dołącz do Socios” w imieniu własnym oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z członkostwem w Stowarzyszeniu „Socios Wisła Kraków” z siedzibą w Krakowie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000751857 z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 22; (zwane dalej również „Stowarzyszeniem”) jak również uczestniczenia, w każdym charakterze, w działalności ww. Stowarzyszenia w związku z realizacją jego celów statutowych oraz udzielaniem na jego rzecz darowizn.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia mi realizowania praw i obowiązków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu „Socios Wisła Kraków” z siedzibą w Krakowie jak również uczestniczenia, w każdym charakterze, w działalności ww. Stowarzyszenia w związku z realizacją jego celów statutowych oraz udzielaniem na jego rzecz darowizn.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

 1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
  1. dostępu do moich danych osobowych;
  2. sprostowania moich danych osobowych;
  3. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 2. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  2. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. przenoszenia moich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi na stronie internetowej www.socioswisla.pl oraz www.panel.socioswisla.pl. Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodną z tzw. RODO stanowiącą załącznik do Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia „Socios Wisła Kraków.